Fuktproblem i tak på grund av solceller?

Vilka risker finns det med skuggning av tak? (Studie från KTH)

Det blir allt viktigare för länder, organisationer och olika branscher att möta kraven från energiomställningen och alla globala mål. Byggbranschen är inget undantag. Ett sätt att minska påfrestningen på elnätet och göra fastigheter mindre beroende av förändringar av energipriserna är genom att använda solcellsanläggningar. Under de senaste åren har både privatpersoner och företag investerat rejält i solenergi, som ett komplement till andra energikällor.
fuktproblem solceller solpaneler

Med snabba beslut och en pressad marknad har installationen av solcellsanläggningar på olika hustak ökat kraftigt. Men vad händer med husen, särskilt de med heltäckande takinstallationer, som till exempel solceller? Vilka potentiella konsekvenser kan dessa installationer ha på lång sikt?

Syftet med examensarbetet är att öka medvetenheten om de risker som kan uppstå med fukt i taket när man installerar heltäckande tak som solceller. Alla hus är olika och har olika takkonstruktioner med olika förutsättningar. Viktiga faktorer för att ett hus ska vara friskt inkluderar ventilation, tryckförhållanden, mängden och omfattningen av köldbryggor, samt klimat och geografisk position. För att undvika att byggnadsmaterialet blir fuktigt och skadligt efter installationen av solceller behöver konstruktionen granskas innan monteringen. Det kan göras genom en fuktteknisk utredning eller genom långa simuleringar av takets nya förhållanden. Ibland kan det också krävas regelbundna mätningar efter installationen för att säkerställa att konstruktionen är fukttekniskt säker. Klimatet påverkar konstruktionen mycket och kan variera kraftigt under året. Examensarbetet undersöker hur solceller påverkar torknings- och fuktningsprocesserna i takkonstruktioner.

I studien används det dynamiska fukt- och värmeberäkningsprogrammet WUFI Pro 6.7 för att simulera några olika konstruktioner. Målet är att se hur en solcellsanläggning påverkar fuktigheten i konstruktionen och om det finns risker med installationen. Resultaten från simuleringarna visar att varma tak kan löpa risk att utveckla fuktrelaterade problem som mikrobiell tillväxt. Det visade sig också att parallella tak, som har bra fukttekniska förutsättningar, är mer lämpliga för solceller. En fuktteknisk bedömning bör göras för varje enskilt fall för att säkerställa att konstruktionen klarar av den skuggning som solceller medför.